1 SAMUEL

 

Cu cartea 1 Samuel începem să citim cele trei grupe de cărți duble din Vechiul Testaemnt - 1 și 2 Samuel, 1 și 2 Împărați și 1 și 2 Cronici. Ele alcătuiesc împreună o unitate distinctă acoperind perioada istorică delimitată de ridicarea și prăbușirea monarhiei în Israel, adică aproximativ 500 de ani scurși pe albia vremii între 1095-586 î.Cr.

 

Titlul: Cartea poartă numele autorului ei: Samuel, care tălmăcit înseamn㠄cerut de la Dumnezeu". În originalul evreiesc, cele două cărți ale lui Samuel, ca de altfel și celelalte două cărți duble, au format la început o singură carte, împărțirea prezentă se datorează traducătorilor în limbile greacă și latină. Deși criticată de unii, împărțirea actuală își are meritul ei, deoarece 2 Samuel, ocupîndu-se prin excelență de cei 40 de ani de domnie ai împăratului David, merita să alcătuiască un volum aparte.

 

Autorul: Fără nici o îndoială, Samuel este cel ce a început să scrie această minunată cronică de istorie. Probabil că primele 24 de capitole sînt în întregime ale lui. Restul a fost adăugat de Natan și Gad așa cum găsim lămurit în 1 Cronici 29:29 și în 1 Samuel 10:25.

 

Data: Aproximativ 930 î.Cr. și cam 100 de ani după aceea. Cartea acopere o perioadă de 115 ani din istoria lui Israel.

 

Conținutul cărții: 1 Samuel este o cronică a tranziției lui Israel de la teocrație la monarhie. Dumnezeu n-a vrut niciodată ca Israelul să aibă un alt împărat în afară de El însuși. Dorința Lui a fost ca să ridice din mijlocul poporului conducători iscusiți care să se afle întotdeauna sub ordinele Lui. Legea și Marele Preot ar fi trebuit să reglementeze viața poporului în ascultarea lor deplină de Domnul. Dar n-a fost așa. Israelul s-a depărtat de Dumnezeu, a iubit păcatul și s-a aplecat spre idolatrie. Lipsiți de limitările Legii poporul ajunsese fără frîu. Soluția ar fi fost o întoarcere la Domnul și la „mărturie", dar poporul a ales o altă cale: ei i-au cerut lui Samuel să așeze un împărat peste ei, așa „cum ou toate neamurile" (1 Sam. 10:3). Cererea lor fusese anticipată de previziunile lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce le spusese El prin Moise în Deuteronomul 17:14-20. Poate că într-un fel, bătrînii lui Israel au văzut în aceast pasaj nu un avertisment, ci o ultimă portiță de ieșire din impas pentru viitor.

 

Conținutul cărții 1 Samuel va putea fi ținut foarte ușor în minte dacă o vom numi: „cartea celor trei conducători": Samuel (cap 1-7), Saul (cap. 8-15) și David (cap.16-31). Firește, acțiunile acestor trei oameni se suprapun în anumite texte, dar, în mare, împărțirea aceasta a cărții este corectă.

 

Samuel este una ditre cele mai luminoase figuri din întreaga istorie a lui Israel. Cu greu am putea găsi scris ceva rău despre el în paginile Scripturii. Ca importanță, Samuel încheia șirul judecătorilor, este primul din șirul profeților, întemeiază prima mișcare de educație religioasă din istoria Israelului, întemeiază monarhia așezînd pe tron primul împărat în persoana lui Saul, pentru ca mai apoi să-l ungă ca împărat pe David, cei care avea să devină cel mai mare împărat din întreaga istorie a națiunii. Au mai existat sporadic și alți oameni despre care Biblia ne spune că s-au numit profeți (Gen. 20:7; Num. 11:25; Jud. 6:8; Deut. 18:18), dar șirul profeților biblici începe cu acest Samuel (Fapte 3:24; 13:20). El este cel care a întemeiat oficiul profetic și a înființat școlile profeților (1 Sam. 10:5, 6, 11-12; 19:20).

 

Mai presus de orice, Samuel a fost însă un om al rugăciunii: el a fost născut în urma stăruinței în rugăciune (1 Sam. l:9-28), a fost un copil obișnuit cu rugăciunea (1 Sam. 3:1-19), a învățat poporul să biruiască prin rugăciune (7:5-10), cînd poporul a cerut un împărat, el a alergat la rugăciune (1 Sam. 8:6) și a continuat să se roage pentru popor chiar și după ce l-au lepădat ca și conducător (1 Sam. 12:19-23). Lipsa unei vieți de rugăciune a fost privită de Samuel drept un păcat (1 Sam. 12:23).

 

Iată ce a realizat Dumnezeu prin viața lui Samuel: (1) i-a eliberat din robia filisteană, (2) i-a pregătit pentru împărăție, (3) le-a dat un loc permanent pentru chivot și (4) a întărit și mai mult preoția.

 

Saul, cel dintîi împărat al Israelului, a fost una dintre cele mai tragice figuri dintre personajele Vechiului Testament. El a început foarte promițător, însă a cunoscut apoi un declin teribil și a sfîrșit-o rușinos și lamentabil. Deasupra întregii lui vieți a plutit un aer de rîvnă amestecat cu neascultare. Modestia i s-a transformat în mîndrie, adevărul în minciună, rușinea în nerușinare și bunătatea față de dușmani în ură și ucidere de prieteni. Pe piatra de pe mormîntul acestui prim împărat al Israelului s-ar potrivi o frază pe care a rostit-o chiar el însuși, într-una din rarele clipe de luciditate care i-au întrerupt tulburarea sufletească de la sfîrșitul vieții: „Am lucrat ca un nebun!" (1 Sam. 26:21; vezi și 1 Sam. 13:13)

 

David, „lumina ochilor lui Dumnezeu", a fost una dintre cele mai mărețe personalități din toate timpurile. El a îmbogățit copleșitor de mult istoria socială, militară, religioasă și culturală a lui Israel. În 1 Samuel ne întîlnim cu David ca băiețel la oi, cîntăreț din arfă, purtător de arme, căpetenie în luptă, ginere al împăratului, scriitor neîntrecut de psalmi, împărat uns de Samuel și... fugar rătăcitor și nevinovat. Acest fiu al lui Iese și nepot al lui Boaz, din moabita Rut, a văzut lumina zilei în Betleem ca cel mai mic din cei 8 fii ai tatălui său. La vîrsta de 18 ani a fost uns pentru prima dată de Samuel ca împărat ales de Dumnezeu peste Israel și avea să devină apoi cel mai important dintre toți împărații lui Israel, întemeietorul dinastiei din care s-a născut, „la plinirea vremii", Isus Cristos - Mesia.

 

Faima lui de cîntăreț iscusit a ajuns la curtea împăratului Saul, unde a fost chemat să intre în anturajul familiei regale. Prietenia lui cu Ionatan, fiul lui Saul, este una dintre cele mai frumoase și mai gingașe pagini din istoria relațiilor dintre oameni. Cînd a fost promovat în fruntea armatei, vitejia și popularitatea lui printre evrei a stîrnit invidia împăratului care s-a hotărît să-l omoare. Saul a încercat de 4 ori acest lucru (1 Sam. 19:10, 15, 20, 21, 23, 24). Dumnezeu avea însă alte planuri cu David și i-a ocrotit viața. Zbuciumul care a caracterizat această perioadă și urmările lui în maturizarea deosebită a lui David pot fi văzute în conținutul psalmilor 59 și 37.

 

Încercările din tinerețe au fost școala prin care Dumnezeu îl pregătea pentru ceasul domniei peste Israel, înainte de a stăpîni peste oameni, David a fost învățat să fie stăpîn pe el însuși și să aștepte, plin de încredere, inițiativele și hotărîrile Domnului.

 

Ca pribeag, departe de amenințările împăratului Saul, David a trăit în mijlocul altor dușmani care amenințau să-i ia viața. Din temerile acelor clipe s-a născut psalmul 56 în care găsim credința lui în Dumnezeu și totala lui abandonare în hotărîrile Celui Atotputernic, ajunse la o totală maturitate. 1 Samuel se termină cu moartea rușinoasă a lui Saul și ne lasă să anticipăm cu înfrigurare citirea lui 2 Samuel în care viața lui David va cunoaște împlinirea omului „după inima lui Dumnezeu" (1 Sam. 13:14).

 

Mesajul cărții: Dumnezeu a chemat Israelul la o relație unică și specială cu El în virtutea căreia El s-a proclamat împăratul lor nevăzut. Din pricina nepriceperii lor, ei au renunțat la acest privilegiu și au cerut un împărat uman care să le meargă în frunte. Soluția lor a însemnat un mare pas înapoi în destinul lor istoric. Suferințele ulterioare și tragedia lor națională ne stau drept mărturie. Din ceea ce scrie în cartea 1 Samuel putem învăța că neacceptarea căilor lui Dumnezeu, neatîrnarea de prezența Lui nevăzută, refuzarea trăirii prin credință de dragul comodității soluționărilor omenești vor atrage întotdeauna asupra noastră suferințe costisitoare și un sfîrșit rușinos.

 

SCHIȚA CĂRȚII

 

I. SAMUEL, ULTIMUL JUDECĂTOR l - 7

 

ANA, MAMA LUI SAMUEL

a. necazul ei, 1:1-8

b. rugăciunea ei, 1:9-18

c. copilul ei, 1:19-23

d. jertfa ei, 1:24-28

e. cîntarea ei, 2:1-W

 

SLUJIREA MICULUI SAMUEL

a. Situația din Silo, 2:11-36

b. Domnul i se descopere, 3:1-21

 

RĂZBOIUL CU FILISTENII

a. Înfringerea Israelului, 4:1-10

b. Pierderea chivotului, 4:11-17

c. Moartea lui Eli, I-Cabod, 4:18-22

d. Pedeapsa asupra filistenilor, 5:1-12

e. Filistenii trimit chivotul înapoi, 6:1-7:2

f. Campania de refacere spirituală, 7:3-17

 

II. SAUL, CEL DINTÎI ÎMPĂRAT 8-15

 

RIDICAREA LUI SAUL

a. Israeliții cer un împărat, 8:1-22

b. Alegerea lui Saul, 9:1-27

c. Încoronarea lui Saul, 10:1-27

d. Înfrîngerea Amoniților, 11:1-15

e. Samuel înfruntă națiunea, 12:1-25

 

PRĂBUȘIREA LUI SAUL

a. Războiul cu filistenii, 13:1-7

b. Jertfa nelegiuită, 13:8-9

c. Sentința rostită de Samuel, 13:10-14

d. Situația se înrăutățește, 13:15-23

e. Jurămintele pripite, 14:1-52

f. Ascultările parțiale, 15:1-35

 

III. DAVID, ALESUL DOMNULUI 16-31

 

ASCENSIUNEA LUI DAVID

a. David uns împărat, 16:1-13

b. David adus la curtea lui Saul, 16:14-23

c. David și Goliat, 17:1-58

d. David și Ionatan, 18:1-4

e. David pizmuit de Saul, 18:5-16

f. David, ginerele împăratului, 18:17-30

 

DAVID ESTE PRIGONIT DE SAUL

a. David apărat de Ionatan, 19:1-7

b. David apărat de Mical, 19:8-17

c. David apărat de Samuel, 19:18-24

d. David, apărat de Ionatan, 20:1-42

e. David apărat de Ahimelec, 21:1-9

f. David apărat de Achiș, 21:10-15

 

DAVID Șl CEATA LUI

a. În peștera Adulam și la Mițpe, 22:1 -5

b. Saul ucide preoții din Nob, 22:6-23

c. David scapă Cheila, 23:1-12

d. În pustia Zif și Maon, 23:15-29

e. En-Ghendi. David cruță pe Saul, 24:1-22

f. David și Nabal, 25:1-35

g. David și Abigail, 25:36-44

h. Pustia Zif. David cruță pe Saul, 26:1-25

 

DAVID ÎN ȚARA FILISTENILOR

a. Șederea lui la Țiglad, 27:1-12

b. Filistenii se luptă cu Israelul, 28:1-4

c. Saul cheamă morții, 28:5-14

d. Mesajul lui Samuel, 28:15-19

e. Groaza lui Saul, 28:20-25

f. David este trimis înapoi, 29:1-11

g. David îi biruiește pe Amaleciți, 30:1-19

h. Împărțirea prăzii, 30:20-25

i. Darurile trimise în Iuda, 30:26-31

 

MOARTEA LUI SAUL

a. Israelul bătut de filisteni, 31:1

b. Moartea lui Saul și Ionatan, 31:2-10

 

******************************************************