RUGĂCIUNEA EFICACE

 

l Împ. 18:42-45 „Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, si plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi, si a zis slujitorului său: „Suie-te si uită-te înspre mare. " Slujitorul s-a suit, s-a uitat, și a zis: „Nu este nimic!" Ilie a zis de șapte ori: „Du-te iarăși "A șaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om." Ilie a zis: „Suie-te, si spune lui Ahab: „înhamă, si pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia. " Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul, și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car, și a plecat la Izreel.

Rugăciunea se referă la comunicarea sub numeroase aspecte a credinciosului cu Domnul Dumnezeu. Pe lângă cuvinte ca „rugăciune" și „rugând", această activitate este descrisă ca invocare a lui Dumnezeu (Ps. 17:6), chemare a Numelui Domnului (Gen. 4:26), strigare către Domnul (Ps. 3:4), înălțare a sufletului cuiva la Dumnezeu (Ps. 25:1), căutare a Domnului (Is. 55:6), venire cu încredere la tronul harului (Evr. 4:16) și apropiere de Dumnezeu (Evr. 10:22).

MOTIVE PENTRU RUGĂCIUNE. Biblia prezintă câteva temeiuri clare pentru care credincioșii trebuie să se roage.

(1) În primul rând, credincioșilor li s-a poruncit de către Dumnezeu să se roage. Porunca de a se ruga vine de pe buzele psalmistilor (I Cron. 16:11; Ps. 105:4), profeților (Is. 55:6; Amos 4:5-6), apostolilor (Efes. 6:17-18; Col. 4:2; I Tes. 5:17) și ale Domnului Isus însuși (Mat. 26:41; Luca 18:1; Ioan 16:24). Dumnezeu dorește părtășia cu El.

(2) Rugăciunea este legătura necesară pentru a primi binecuvântările și puterea lui Dumnezeu și împlinirea promisiunilor Sale. Numeroase pasaje biblice ilustrează acest principiu. Isus, de exemplu, le-a promis ucenicilor Săi că vor primi Duhul Sfânt dacă stăruiesc în a cere, a căuta și a bate la ușa Tatălui lor din ceruri (Luca 11:5-13). Astfel, după înălțarea lui Isus, ucenicii Săi s-au dedicat fără încetare rugăciunii în camera de sus (Fapte 1:14) până când puterea (compară cu Fapte 1:8) Duhului Sfânt s-a revărsat în ziua Cincizecimii (Fapte 2:1-4). Când apostolii s-au adunat împreună, după arestarea și eliberarea lor de către autoritățile iudaice, ei s-au rugat fierbinte pentru ca Duhul Sfânt să le dea îndrăzneală și putere pentru vestirea Cuvântului Său. „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneala" (Fapte 4:31). Apos­tolul Pavel a cerut frecvent să se facă rugăciuni pentru ei cunoscând că lucrarea sa nu va fi încununată de succes dacă nu se rugau creștinii pentru el (de exemplu, Rom.15:30-32; II Cor, 1:11; Efes. 6:18-20; Fil. 1:19; Col. 4:3-4; vezi articolul MIJLOCIREA,). Iacov afirmă în mod explicit că vindecarea fizică a credinciosului poate avea loc ca răspuns la „rugăciunea făcută cu credință" (Iac. 5:14-15).

(3) în planul Său de mântuire pentru neamul omenesc, Dumnezeu a rânduit ca toți cei credincioși să conlucreze cu El în lucrarea de răscumpărare, într-un anumit fel, Dumnezeu S-a limitat la rugăciunile sfinte pline de credință stăruitoare ale poporului Său.  Există multe lucruri  care nu vor fi împlinite în împărăția lui Dumnezeu fără rugăciunile mijlocitoare ale credincioșilor (vezi Ex. 33:11,). De exemplu, Dumnezeu dorește să scoată lucrători la secerișul Evangheliei; Hristos arată că acest scop al lui Dumnezeu va fi realizat deplin doar prin rugăciunile poporului Său: „Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui". (Mat. 9:38). Cu alte cuvinte, puterea lui Dumnezeu de a împlini multe din scopurile Sale este pusă în lucrare numai prin rugăciunile fierbinți ale poporului Său, în folosul înaintării împărăției Sale. Dacă noi nu ne rugăm, de fapt împiedicăm împlinirea scopului de răscumpărare al lui Dumnezeu, atât pentru noi înșine, ca persoane, cât și pentru Biserică văzută ca un trup.

   CONDIȚIILE RUGĂCIUNII EFICACE. Pentru ca rugăciunile noastre să fie eficace trebuie întrunite câteva condiții.

(1) Rugăciunile noastre nu-și vor atinge scopul dacă au avem o credință sinceră, adevărată. Isus afirmă în mod explicit: „De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și-l veți avea" (Marcu 11:24). Tatălui băiatului stăpânit de un duh mut, El i-a spus aceste cuvinte: ,,Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede" (Marcu 9:23). Autorul epistolei către Evrei ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu „cu o inimă curată, cu credință deplină" (Evr. 10:22), și Iacov ne încurajează să cerem lui Dumnezeu „cu credință" fără să ne îndoim (Iac. 1:6; compară cu 5:15).

(2) Rugăciunea trebuie de asemenea să fie făcută în Numele lui Isus. Acest principiu l-a exprimat însuși Isus atunci când a spus: „și orice veți cere în Numele
Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face" (Ioan 14:13-14). Rugăciunile noastre trebuie sa fie făcute în armonie cu Persoana, caracterul și voia Domnului nostru (vezi Ioan 14:13,).

(3) Rugăciunea poate fi eficace numai dacă este făcută în conformitate cu voia absolută a lui Dumnezeu: „îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă" (I Ioan 5:14; vezi articolul VOIA LUI DUMNEZEU, ). în modelul de rugăciune dat de Isus, Rugăciunea domnească, există o cerere care confirmă acest principiu: „facă-Se voia Ta, precum în cer și pe pământ" (Mat. 6:10; compară cu Luca 11:2; să observăm propria rugăciune a lui Isus în Ghetsimani, Mat. 26:42). în multe împrejurări cunoaștem voia lui Dumnezeu deoarece El ne-a revelat-o în Scriptură. Noi putem fi siguri că orice rugăciune care este bazată cu adevărat pe promisiunile lui Dumnezeu din Cuvântul Său va fi desigur eficientă. Ilie a fost sigur că Domnul Dumnezeul lui Israel va răspunde rugăciunii sale cu foc și după aceea cu ploaie, din cauza cuvântului profetic al Domnului care i-a fost spus lui (I Împ. 18:1) și pentru că el a fost deplin încredințat că nici unul din dumnezeii păgâni nu era egal sau mai mare decât puternicul Domn Dumnezeu al lui Israel (I Împ. 18:21-24). Uneori voia lui Dumnezeu devine clară numai pentru că noi căutăm cu stăruință să descifrăm care este ea. Apoi, odată ce am ajuns să cunoaștem voia lui Dumnezeu în legătură cu orice problemă dată, putem să ne rugăm cu credință că Dumnezeu ne va răspunde (vezi I Ioan 5:14,).           

(4) Nu numai că noi trebuie să ne rugăm conform cu voia lui Dumnezeu, dar trebuie să fim în voia lui Dumnezeu dacă vrem ca El să ne audă și să ne răspundă.
Dumnezeu voiește să ne dea lucrurile pe care le cerem numai dacă noi căutăm mai
întâi împărăția și neprihănirea Sa (vezi Mat. 6;33, ). Apostolul Ioan afirmă fără echivoc: „Orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce  este  plăcut înaintea  Lui"   (I   Ioan  3:22,).   Păzirea  poruncilor  lui Dumnezeu, iubirea Lui și săvârșirea a ce este plăcut înaintea Lui sunt condiții indispensabile pentru primirea răspunsurilor la rugăciune.  Când Iacov scria că rugăciunile celui neprihănit sunt eficace, el se referea atât la o persoană neprihănită prin credința în Hristos cât și la una care trăiește o viață de neprihănire, în frica de Dumnezeu, și de ascultare față de El — ca de exemplu, cea a proorocului Ilie (Iac.5:16-18; compară cu Ps. 34:13-14). Același punct de vedere a fost subliniat deja în Vechiul Testament. Dumnezeu a arătat in mod clar că rugăciunile lui Moise în favoarea Israeliților au fost eficace datorită relației sale de ascultare și credincioșie față de Domnul (vezi Ex. 33:17,). Din contră, psalmistul afirmă ca dacă noi păstrăm păcatul în viețile noastre, „nu ne-ar asculta Domnul" rugăciunile noastre (Ps. 66:18; vezi Iac. 4:3,). Acest fel de atitudine a constituit principalul motiv din cauza căruia Domnul nu a mai ascultat rugăciunile Israeliților idolatri și răi (Is.1:15). Dar dacă poporul lui Dumnezeu se căieste de păcatele sale și se întoarce de la căile sale rele, Domnul promite să-Și aplece din nou urechea Sa spre ei, să-i asculte, să le ierte păcatele și să le tămăduiască țara (II Cron. 7:14; compară cu 6:36-39; Luca 18:14). Să reținem faptul că rugăciunea marelui preot pentru iertarea păcatelor Isra­eliților în Ziua Ispășirii nu putea să fie ascultată până când propria sa stare păcătoasă nu era curățită (vezi Ex. 26:33, nota; vezi articolul ZIUA ISPĂȘIRII,).În sfârșit, pentru ca rugăciunea să fie eficientă noi trebuie să fim stăruitori. Acesta este aspectul cel mai important al pildei văduvei stăruitoare (vezi Luca 18:1-7; vezi 18:1, ), îndemnul lui Isus de a „cere ... a căuta ... a bate" (Mat. 7:7-8) învață despre  perseverența în  rugăciune   (vezi  Mat.  7:7-8,).  Apostolul  Pavel  ne îndeamnă, de asemenea, să ne rugăm neîncetat (Col. 4:2; I Tes. 5:17,). La fel, sfinții Vechiului Testament au recunoscut acest principiu. De exemplu, numai atât timp cât Moise a perseverat în rugăciune cu mâinile ridicate spre Dumnezeu au avut Israeliții succes în lupta lor împotriva Amaleciților (vezi Ex. 17:11, ). După ce Ilie a primit cuvântul profetic că va ploua, el a stăruit încă în rugăciune până ce ploaia a venit (I Împ. 18:41-45). Anterior, acest mare prooroc s-a rugat cu stăruință și cu zel pentru ca Dumnezeu să aducă din moarte la viață pe fiul văduvei din Sarepta până ce Domnul a răspuns rugăciunii sale (I Împ. 17:17-23).

ELEMENTE SCRIPTURALE ȘI METODE EFICIENTE DE RUGĂCIUNE.

(1) Ce elemente compun rugăciunea eficace? (a) Pentru a ne ruga cu eficacitate noi trebuie să-L lăudăm și să-L adorăm pe Dumnezeu (Ps. 150; Fapte 2:47; Rom. 15:11; vezi articolul LAUDA,). (b) Strâns legat de aceasta și la fel de importantă este aducerea de mulțumire lui Dumnezeu (vezi Ps. 100:4; Mat. 11:25-26; Fil. 4:6). (c) Mărturisirea sinceră a păcatelor cunoscute este esențială pentru rugăciunea făcută cu credință (Iac. 5:15-16; compară cu Ps. 51; Luca 18:13; I Ioan 1:9). (d) Dumnezeu ne îndeamnă să cerem în conformitate cu nevoile noastre; așa cum scrie Iacov, noi nu căpătăm lucrurile pe care le dorim pentru că nu cerem sau cerem cu gânduri rele (Iac. 4:2-3; compară cu Ps. 27:7-12; Mat. 7:7-11; Fil. 4:6). (e) Noi trebuie să ne rugăm fierbinte și pentru alții (Num. 14:13-19; Ps. 122:6-9; Luca 22:31-32; 23:34; vezi articolul MIJLOCIREA, ).

(2)  Cum ar trebui să ne rugăm? Isus subliniază importanța sincerității inimii noastre, deoarece noi nu suntem ascultați pur și simplu pentru vorbele noastre goale
(Mat. 6:7). Putem să ne rugăm în tăcere (I Sam. 1:13) sau ne putem ruga cu glas tare (Neem. 9:4; Ez. 11:13). Putem să ne rugăm cu mintea sau să ne rugăm în Duh
(adică, în limbi, I Cor. 14:14-18). Putem să ne rugăm chiar cu suspine, adică, să nu folosim nici un cuvânt omenesc (Rom. 8:26) știind că Duhul va aduce acele cereri care nu pot fi auzite, înaintea lui Dumnezeu, o altă metodă a rugăciunii o reprezintă cântarea înaintea Domnului  (Ps.  92:1-2;  Efes.  5:19-20;  Col.  3:16).  Rugăciunea zeloasă către Domnul va fi însoțită uneori de post (Ezra 8:21; Neem. 1:4; Dan. 9:3-4; Marcu 9:29; Luca 2:37; Fapte 14:23; vezi Mat. 6:16, ).

(3)      Ce poziție a corpului este potrivită pentru rugăciune? Biblia consemnează rugăciunea care se face în timp ce se stă în picioare (I Împ. 8:22; Neem. 9:4-5),
șezând jos (I Cron. 17:16; Luca 10:13), îngenuncheat (Ezra 9:5; Dan. 6:10; Fapte 20:36), așezat pe pat (Ps. 63:6), plecat până la pământ (Ex. 34:8; Ps. 95:6), culcat cu fața la pământ (II Sam. 12:16; Mat. 26:39) si ridicând mâinile spre cer (Ps. 28:2; Is.1:15; I Tim. 2:8). 

EXEMPLE DE RUGĂCIUNE EFICACE. Biblia este plină de exemple de rugăciuni care au fost puternice și eficace.

(1) Moise a rostit numeroase rugăciuni de mijlocire cărora Dumnezeu le-a răspuns, chiar când El îi spusese lui Moise că evenimentele vor avea un curs diferit (vezi articolul MIJLOCIREA,).

(2) Un Samson pocăit s-a rugat pentru încă o ocazie favorabilă pentru ca să împlinească sarcina vieții sale, aceea de a înfrânge Filistenii; Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni dându-i putere să dărâme stâlpii clădirii în care ei slăveau puterea dumnezeilor lor (Jud. 16:21-30).

(3) Proorocul Ilie a avut cel puțin patru rugăciuni pline de putere cărora li s-a dat răspuns, fiecare din ele aducând slavă Dumnezeului lui Israel (vezi I Împ. 17:18; compară cu Iac. 5:17-18).

(4)  împăratul Ezechia s-a îmbolnăvit și i s-a spus prin Isaia că va muri (II Împ. 20:1; Is. 38:1). Simțind că viața și lucrarea sa erau neîmplinite, Ezechia s-a întors cu fața la perete și s-a rugat cu putere ca Dumnezeu să-i prelungească viața. Dumnezeu a trimis pe Isaia înapoi la Ezechia, asigurându-i vindecarea și încă cincisprezece ani de viață (II Împ. 20:2-6; Is. 38:2-6).

(5)  Fără îndoială că Daniel s-a rugat Domnului în groapa cu lei, cerând să-l scape din gurile lor și Domnul a împlinit cererea lui (Dan. 6:10, 16-22). 

(6)  Primii creștini s-au rugat cu stăruință pentru punerea în libertate a lui Petru aflat în temniță și Dumnezeu a trimis un înger să-l elibereze (Fapte 12:3-11; compară cu 12:5,). Astfel de exemple ar trebui să ne umple de dorința și credința sfântă de a ne ruga în mod eficace potrivit cu principiile generale ale Scripturii.