IONA

 

Cartea profetului Iona a fost cea mai batjocorită carte a Bibliei. Elementele de intervenție supranaturală din conținutul ei au fost ținta ironiilor și discreditărilor din partea oamenilor de pseudo-știință. Cei care au cercetat însă cu atenție și cu credință această carte o așează printre cele mai frumoase cărți care s-au scris cîndva.

 

Titlul: Cartea poartă numele autorului ei. „Iona" se traduce prin „porumbel", un nume potrivit pentru un crainic divin destinat să fie purtător de vești către oameni.

 

Autorul: Iona, fiul lui Amitai, s-a născut în Gat-Hefer, o cetate aflată la 5 kilometri nord de Nazaretul Galileii. Singura referință despre el pe care o mai găsim în Vechiul Testament este un text din 2 Împărați 14:25.

 

Data: Textul din 2 Împărați fixează activitatea proorocului Iona în timpul domniei lui Ieroboam al doilea (782-735 î.Cr.). Iona a fost un urmaș al profetului Elisei și un precursor al profeților Amos și Osea.

 

Contextul istoric: Timpul în care a trăit Iona a fost un timp de relativă prosperitate în Israel. Imperiul Asirian intrase pentru o vreme în declin, astfel că Ieroboam al doilea a recucerit unele teritorii și a reîntors bunăstarea în țară. Teama de cruzimea și puterea asiriană persista totuși în întreaga lume civilizată de atunci.

 

Conținutul: Cine citește pentru prima dată cartea lui Iona își pune foarte repede întrebarea: „Este această carte înregistrarea unei întîmplări reale sau este o alegorie poetică?" Pentru noi, autoritatea comentariului pe care-l face Domnul Isus despre cartea lui Iona este de ajuns să ne convingă că Iona a existat în realitate și că pățania lui a fost reală: „Un neam viclean și preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decît semnul proorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pîntecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pămîntului" (Matei 12: 29-40). Cineva va putea spune că Domnul a citat această întîmplare tot așa cum citează cineva o ilustrație dintr-o carte de ficțiune ca să exemplifice un lucru real, dar această neîncredere în realitatea istorică a întîmplării este spulberată de un alt comentariu al Domnului: „Bărbații din Ninive se vor sculă, în ziua judecății, alături de neamul acesta, și-l vor osîndi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decît Iona" (Luca 11:32; Matei 12:41).

 

Mulți s-au poticnit pentru că în cartea lui Iona scrie că profetul a fost înghițit de un pește mare și că a ieșit de acolo după trei zile viu. Arhivele navale dau însă dovezi clare că astfel de întîmplări sînt posibile și că s-au repetat chiar de mai multe ori în decursul vremii. Ziarul „Daily Mail", apărut la Londra în 14 Decembrie 1928, descrie dimensiunile unui soi de pește marin adus împăiat la o expoziție. Oamenii erau îndemnați să urce o scară și să se cațere prin gura peștelui în stomacul lui spațios.

 

Sir Francisc Fox scrie în cartea sa: „63 de ani de inginerie" despre cazul unui cașalot în stomacul căruia s-a găsit scheletul unui rechin lung de nu mai puțin de 5 metri.

 

Domnul M. de Parville, editorul științific al ziarului francez „Journal de debats", povestește cum, în timpul vînării unui cașalot, doi marinari au căzut în apa oceanului. Unul a fost salvat, în timp ce celălalt dispăruse fără urmă. Cînd au reușit să tragă în sfîrșit uriașul cașalot pe punte și i-au despicat stomacul, spintecătorii l-au găsit înăuntru pe Bartley, marinarul dispărut. Pielea lui fusese arsă de acidul sucului gastric, dar el și-a revenit repede la viață. Medicul a constatat că Bartley leșinase de frică, nu din pricina lipsei de aer.

 

În luna Noiembrie, ziarul „Mail" din Madras, India, relata despre prinderea unui rechin de dimensiuni uriașe în pîntecele căruia a fost descoperit scheletul unui om și hainele care-i atîrnau încă pe oase. S- a făcut precizarea că rechinul fusese prins la 50 de kilometri de Bombei, iar victima fusese probabil unul dintre cei dispăruți recent într-un taifun.

 

Exemplele ar putea continua, dar ce rost au ele în contextul unor afirmații atotsuficiente ale Domnului Isus Cristos, stîlpul și temelia adevărului?

 

Revenind la cartea lui Iona, este bine să spunem că ea ne vorbește despre două teme paralele: (1) un profet aflat în școala lui Dumnezeu și (2) un Dumnezeu căruia îi place să se îndure de oameni.

 

Întîmplarea este simplă, dar grăitoare: Iona este trimis cu un mesaj de pocăință la cetatea păgînă Ninive. Profetul cunoștea însă răutatea asirienilor și pericolul potențial pe care-l constituiau ei pentru evrei (Isaia profețise cu aproximativ 30 de ani mai înainte despre nenorocirile pe care asirienii le vor aduce asupra celor din Israel - Isaia 7:17-25) și din această cauză el refuză să plece la Ninive și fuge „departe de fața Domnului" cu o corabie care se îndrepta spre Tars. Dumnezeu îl oprește din fuga lui răzvrătită prin intermediul unei furtuni stîrnită pe mare, trimite un peste să-l scape pe Iona de la înec și să-l întoarcă pe țărmul mării și-l trimite pe profet a doua oară la Ninive. Rezultatul propovăduirii lui Iona este pocăința ninivenilor, dar și mînia profetului, care-i vede pe dușmanii poporului său scăpați de pedeapsa divină. Urmează o lecție plină de tact pe care Dumnezeu i-o dă lui Iona, ca să-l facă să cunoască ceva din dragostea pe care Creatorul o simte pentru toate creaturile Sale. Naționalismul profetului este înnecat în imensitatea iubirii divine. Iona acceptă noua revelație a lui Dumnezeu și se așterne la scris pentru a ne lăsa nouă această extraordinară lecție de disciplinare a unui profet, care și-a iubit prea mult neamul și prea puțin pe Dumnezeul său și pe oamenii din popoarele înconjurătoare.

 

Cele 4 capitole ale cărții sînt tot atîtea scene care ar putea purta niște titluri de sine stătătoare: (1) Iona și furtuna, (2) Iona și peștele, (3) Iona și orașul Ninive și (4) Iona și Domnul. Rînd pe rînd îl vedem pe Iona fugind departe de fața Domnului, rugîndu-se Domnului, predicînd în numele Domnului și învățînd de la Domnul. Cele 4 capitole ne arată succesiv: neascultarea, recuperarea, folosirea și educarea lui Iona.

 

Cuvinte cheie șl teme caracteristice: Există 5 lucruri pe care le folosește Dumnezeu pentru educarea spirituală a profetului:

 

(1). furtuna stîrnită pe mare, (Iona l:4)

(2). un pește mare, (Iona 1:17)

(3). umbrarul de curcubete, (Iona 4:6)

(4). un vierme mic, (Iona 4:7)

(5). un vînt uscat și firbinte din răsărit, (Iona 4:8)

 

Pățania lui Iona intră în categoria „tipurilor" profetice. Iona simbolizează trei lucruri:

 

a. Destinul și atitudinea Israelului în planul lui Dumnezeu de mîntuire a întregii lumi. În peripețiile lui Iona vedem simbolic peregrinările evreilor. Și ei au fost neascultători de Dumnezeu în împlinirea chemării lor de a fi lumina neamurilor. Și ei au cautat scăpare printre neamuri. Și ei au adus nenorocirea asupra neamurilor, așa cum Iona a atras furtuna asupra marinarilor. Și ei L-au vestit pe Dumnezeul lor în mijlocul crizelor produse între neamuri, tot așa cum Iona L-a vestit pe Dumnezeu marinarilor. Și ei au fost pedepsiți de neamuri fiind considerați mereu un fel de pricină a tuturor răutăților și calamităților. Și ei au fost păstrați în mod miraculos de Dumnezeu. Și ei își vor relua curînd misiunea lor, care va produce pocăința și mîntuirea neamurilor (Zaharia 8:13, 20 și mai ales 23: „În zilele acelea, zece oameni din toate neamurile vor apuca pe un iudeu de poala hainei, și-i vor zice: „Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi.")

 

b. Înmormîntarea și învierea Domnului Isus. Lucrul acesta s-a văzut clar în declarațiile Domnului Isus înregistrate de Evanghelii. De ce a trebuit ca Iona să stea neapărat trei zile și trei nopți în pîntecele peștelui? Pentru că atît era plănuit să stea Domnul Isus în mormînt înainte de înviere.

 

c. Viața și propovăduirea Domnului Isus însuși. Textul din Evanghelia lui Matei ne spune că Iona a fost un semn pentru Niniveni. Fără îndoială că el le-a spus ceva despre fuga lui de Domnul și de întîmplarea cu peștele. Se prea poate că pielea de pe trupul lui să fi vorbit de la sine dovedind veridicitatea spuselor profetului. Impresia pe care a produs-o Iona asupra poporului din Ninive a fost copleșitoare. Tot așa și Domnul Isus este astăzi un semn pentru mîntuirea neamurilor.

 

Mesajul peste veacuri: Capitolul 4 al cărții este și momentul ei culminant. Pentru cititorul neavizat, cartea lui Iona se întrerupe abrupt și nenatural. Pentru cel familiarizat cu tehnica literaturii ebraice însă știe că versetele din final sînt de fapt tema întregii cărți și că de fapt pentru enunțarea lor a fost clădit întregul eșafodaj al cărții:

 

„Ție îți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nici o trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stînga lor, afară de o mulțime de vite!" (Iona 4:10-11).

 

Această descoperire a lăuntrului inimii lui Dumnezeu se ridică mai sus decît majoritatea documentelor sfinte din arhivele evreilor, atingînd culmea Nou Testamentală a afirmației din Ioan 3:16:

 

„Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică".

 

În misiunea lui Iona recunoaștem prefațarea misiunii pe care o vor avea peste veacuri ucenicii Domnului Isus:

 

„Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede va fi osîndit" (Marcu 16:15-16).

 

SCHIȚA CĂRȚII

 

I. FUGA LUI IONA

a. Motivele fugii lui, 1:1-2

b. Itinerarul fugii lui, 1:3

c. Rezultatul fugii lui, 1:4-17

 

II. RUGĂCIUNEA LUI IONA

a. Conținutul rugăciunii lui, 2:1-9

b. Consecința rugăciunii lui, 2:10

 

III. PREDICA LUI IONA

a. Trimiterea divină, 3:1-3

b. Mesajul predicat de Iona, 3:4

c. Efectul predicării lui Iona, 3:5-10

 

IV. LECȚIA PRIMITĂ DE IONA

a. Nemulțumirea lui Iona, 4:1-3

b. Explicația pe care i-o dă Domnul, 4:4-11

 

**************************************