INTRODUCERE

 

     Dorința noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizați cu adevărurile importante ale credinței Creștine, așa cum ne învață Biblia, să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Isus, să știm ce credem și de ce credem aceasta și să fim echipați pentru a apăra credința (1Petru 3:15).

     Această broșură este creată pentru a determina cititorul să-și arunce privirea prin scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoștințe despre Biblie și credințele esențiale ale Creștinătății. Broșura poate fi folosită în grupuri mici sau în mod individual. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârșitul cărții.

 

DOCTRINA DESPRE DUHUL SFÂNT

 

      Probabil că nici o altă doctrină Creștină nu a fost răstălmăcită, în ultima vreme, în așa măsură ca aceea referitoare la Duhul Sfânt. Învățăturile variază de la cele care neagă Persoana și Dumnezeirea Duhului Sfânt (crezându-se că El este un fel de forță sau energie cosmică), până la cele care pun un mare accent pe anumite lucrări ale Duhului Sfânt, ignorându-le pe celelalte.

      Dorința noastră este ca prin această carte să furnizăm o învățătură echilibrată, biblică cu privire la Duhul Sfânt. Problemele la care ne vom referi în această carte sunt:

 

             Personalitatea Duhul Sfânt

             Dumnezeirea Duhul Sfânt

             Lucrarea Duhul Sfânt

                         În ce privește lumea

                         În ce privește revelarea și inspirația

                         În ce-L privește pe Isus Cristos

                         În ce-l privește pe credincios

 

     Sperăm că acest studiu vă va familiariza mai bine cu ceea ce Bibla ne învață cu privire la Duhul Sfânt pentru ca să nu fiți purtați de orice vânt de învățătură (Efeseni 4:14).

 

 

PERSONALITATEA DUHULUI SFÂNT

 

    Duhul Sfânt nu este o forță sau o energie pe care noi, ca și Creștini, încercăm să o dobândim pentru a o folosi; ci, dimpotrivă, El este o ființă personală care vrea să ne țină în grija Lui și să ne folosească.

 

1. Ce nume care sugerează personalitate Îi este dat Duhului Sfânt în Ioan 14:16 și 16:7?

    _______________________________________________________

 

     Acest cuvânt în greacă înseamnă "cineva care este chemat să stea lângă tine" - așa cum cineva își cheamă avocatul. Același cuvânt este folosit și în 1Ioan 2:1 cu privire la Isus. Duhul Sfânt este, deci, Mângâietorul care Îi ține locul lui Isus Cristos. O energie sau o forță nu poate să-L înlocuiască pe Isus; doar o personalitate poate fi mângâietor.

 

2. Citiți Ioan 16:7,8; 13-15. Cum se face referință la Duhul Sfânt în aceste versete? _________

     _______________________________________

 

3. Ce caracteristici personale sunt atribuite Duhului Sfânt în:     

 

            a) 1Corinteni 2:10,11? _________________

           

            b) 1Corinteni 12:11 ? _________________                                   

           

            c) Romani 8:27 ? _________________

 

4. Ce activități personale Îi sunt atribuite Duhului Sfânt în:

 

            a) Apocalipsa 2:7;  Matei  10:20? ______________                 

           

            b) Romani 8:26? ________________                                

           

            c) Fapte 13:2? __________________________________           

           

            d) Ioan 14:26? _________________                                   

           

            e) Romani 8:14? ____________________

 

5. Ce tratament caracteristic unei persoane are ca subiect  

    Duhul Sfânt în:

               

            a) Efeseni 4:30? ___________________________                          

           

            b) Evrei 10:29? ___________________________                             

           

            c) Fapte 5:3? ____________________________                                

           

            d) Matei 12:31,32? ________________________                            

           

            e) Fapte 7:51 ____________________________

 

 

DUMNEZEIREA DUHULUI SFÂNT

 

 

     Acum, că am constatat din ceea ce spune Biblia că Duhul Sfânt este o Ființă personală, la fel ca și Tatăl și Fiul, haideți să vedem ce spune Biblia despre dumnezeirea Duhului Sfânt.

     Duhul Sfânt este Dumnezeu, în același fel cum și Tatăl este Dumnezeu și Isus Cristos este Dumnezeu. (Doctrina trinității este discutată în cea de-a doua broșură a acestei serii, "Doctrina despre Dumnezeu".)

 

6. Citiți Fapte 5:1-4.

 

            a) Pe cine a spus Petru,în versetul 3, că L-a mințit Anania? _________________

                      ________________________________________

           

            b)  În versetul 4 pe cine spune că L-a mințit?      ___________________

 

     Mințindu-L pe Duhul Sfânt, Anania L-a mințit pe Dumnezeu pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu.

 

7. În versetele care urmează, potriviți atributele divine      asociate Duhului Sfânt cu versetul din care provine fiecare.

            a) Evrei 9:14                             omnipotent            

            b) Psalmul 139:7-10                   adevăr     

            c) Luca 1:35                              omniscient       

            d) 1Corinteni 2:10,11                  etern            

            e) 1Ioan 5:7                              omniprezent

 

8. În versetele următoare potriviți lucrările dumnezeiești    atribuite Duhului Sfânt cu versetele din care provin.

 

            a) Psalmul 104:30; Iov 33:4;

Geneza 1:2                                încarnarea lui Isus Cristos         

            b) Ioan 3:5-8                             inspirația divină                

            c) Romani 8:11                          învierea             

            d) 1Petru 1:21                           creația       

            e) Luca 1:35                             nașterea din nou

 

     Sperăm că aceste versete v-au arătat fără umbră de dubiu că Duhul Sfânt este în aceiași măsură Dumnezeu ca și Tatăl și ca și Fiul și, datorită acestui fapt, El nu trebuie nici decum privit ca mai puțin important în lucrarea Lui în lume și în viețile noastre.

     Haideți, deci, să aruncăm o privire asupra Lucrării Duhului Sfânt în relație cu lumea, cu revelația și inspirația, cu Isus Cristos și cu credinciosul.

 

 

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

 

În ce privește lumea

 

9. Citiți Psalmul 104:30, Iov 33:4 și Geneza 1:2 și scrieți în ce lucrare importantă este implicat Duhul Sfânt?            _____________________

 

10. Isus, vorbind despre trimiterea Duhului Sfânt după înălțarea Lui, le spunea apostolilor Săi că Duhul Sfânt  va acuza lumea de trei lucruri. Care sunt acestea (Ioan 16:7-11)? _______________

_________________________________________________

 

   

 Duhul Sfânt a venit să acuze lumea de:

 

1) păcatul fundamental al omului de necredință în Dumnezeu și lucrarea Sa de mântuire prin Isus Cristos.

2) neprihănirea absolută a lui Isus Cristos, confirmată de învierea și înălțarea Sa la Tatăl.

3) faptul că puterea lui Satan a fost frântă și judecarea Lui Cristos stă la baza judecății care va veni.

 

11. O altă lucrare a Duhului Sfânt în ce privește lumea o  întâlnim în Ioan 15:26, Fapte 5:30-32 și Evrei 10:15-17. Care este? ____________________________________________

 

     "A mărturisi" înseamnă a scoate la lumină lucruri pe care cineva le-a văzut sau auzit, întocmai ca și un martor într-o curte de justiție. Duhul Sfânt scoate la iveală adevărul despre Isus Cristos și despre lucrarea Lui de mântuire și îl revelează lumii. Pentru aceasta El îi folosește pe credincioși, în care locuiește. Deasemenea El folosește și Scripturile, pe care le-a inspirat, după cum se poate vedea în Evrei 10:15-17.

     Duhul Sfânt nu numai că mărturisește lumii despre Cristos, ci și deschide continuu ochii credincioșilor asupra caracterului și a lucrării lui Isus Cristos. Duhul Sfânt nu atrage niciodată atenția asupra Sa, ci întotdeauna ne-o îndreaptă asupra lui Isus Cristos.

 

 

În ce privește revelația și inspirația

 

     Revelația reprezintă o dezvăluire a ceva necunoscut înainte.

 

12. Cu toate că azi sunt mulți care pretind că sunt profeți, cine este Cel care a revelat toate adevăratele profeții consemnate în Scripturi? (2Petru 1:21) ___________________________________________________________________________________

      

 

13. Ale Cui cuvinte a fost pus Ezechiel să le transmită lui  Israel? (Ezechiel 2:2,7)  ___________________________________________________________________

 

14. Ce a revelat Duhul Sfânt despre Isus Cristos, prin David?  (Matei 22:41-45)

________________________________________________________________      

 

     Cuvântul inspirat, așa cum este folosit în Biblie, înseamnă "insuflat de Dumnezeu". Dumnezeu a folosit oameni pentru a face Cuvântul Său cunoscut lumii. Scripturile sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu idei sau filosofii omenești.

 

15. Conform cu 2Timotei 3:16, cât din Scriptură este  inspirată de Dumnezeu?

_________________________________________________________________

 

     După cum am văzut în 2Petru 1:21, oamenii, mișcați de Duhul Sfânt, au vorbit despre Dumnezeu. Cărțile Bibliei sunt de origine divină și au autoritate divină.

 

În ce-L privește pe Isus Cristos

 

     Acum vom privi la felurile în care Duhul Sfânt a fost implicat în viața lui Cristos.

 

16. Care este primul exemplu a lucrării Duhului Sfânt în viața lui Cristos, așa cum este consemnat în Noul Testament? (Luca 1:35) ______________________________________________

______________________________________________________

                                           

     Nașterea din fecioară a fost un miracol ieșit din comun înfăptuit de Duhul Sfânt, prin care eternul Fiu al lui Dumnezeu a adoptat o natură umană comună, totuși fără păcat și S-a născut ca și om, fără a renunța la nici un aspect al dumnezeirii Sale.

 

17. Conform cu Luca 4:18,19 și Fapte 10:38, în ce alt mod a fost Duhul Sfânt implicat în viața lui Cristos? ____________________________________________________________                         

 

     Ungerea înseamnă o împuternicire pentru o lucrare. Isus a fost împuternicit să predice evanghelia, "vestea cea bună" a eliberării, nouă, celor care eram ținuți captivi de păcat. Această ungere L-a împuternicit, deasemenea, să facă mari minuni.

 

18. În Luca 4:1 vedem mai mult din lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Isus, cu privire la ispitirea Lui de către diavol în pustie. Despre ce este vorba? __________________________

                                                            

 

     Isus a fost în totalitate supus controlului Duhului Sfânt și, din această cauză, El a fost capabil să treacă victorios încercările pe care Satan I le-a pus în față.

 

19. În ce eveniment important al credinței Creștine a fost implicat Duhul Sfânt, conform cu Romani 8:11? _______________________________________________________________

 

     Și, după cum am văzut mai devreme că Duhul Sfânt a fost implicat în învierea lui Isus Cristos, în același fel El ne va învia și pe noi din morți, dându-ne un trup de slavă.

 

     În fine, vom cerceta cum lucrează Duhul Sfânt în viața credinciosului. După cum vom vedea, Duhul Sfânt joacă un rol vital în viața credinciosului și este important să recunoaștem acest lucru, pentru a ne putea maturiza în umblarea noastră Creștină.

 

 

În ce-l privește pe credincios

 

20. După cum citim în descrierea conversației lui Isus cu  Nicodim din Ioan 3:1-6, Isus îi dezvăluie acestuia o  lucrare minunată pe care Duhul Sfânt o face în viața celui care își pune încrederea în Isus Cristos (v. 3). El compară această lucrare cu un proces natural.

 

            a) Care este această lucrare a Duhului Sfânt? ______________________________

 

            b) Ce obține credinciosul prin această renaștere (v. 3, 5)? ________________________

                _______________________________________________________

 

Această lucrare a Duhul Sfânt este deasemenea descrisă în Tit 3:5.

 

     În pasajul din Ioan, capitolul 3, această naștere din nou determină primirea vieții spirituale de către credincios, care înainte de a-și pune încrederea în Isus, era mort spiritual. În Tit, acest cuvânt determină faptul că credinciosul a fost adus într-un punct în care toate lucrurile au devenit noi (vezi 2Corinteni 5:17). Duhul Sfânt aduce viață nouă, viața eternă, celui care și-a pus credința în Isus Cristos.

 

21.În 1Corinteni 6:19 vedem o altă lucrare a Duhului Sfânt în legătură cu credinciosul. Unde se află Duhul Sfânt conform acestui verset? _________________________________

 

     Dumnezeu nu locuiește în temple clădite de mâini omenești (Fapte 17:24). El a ales să locuiască în credincios, astfel că trupurile noastre sunt templul Său.

 

22. În 1Corinteni 3:16,17 ni se spune că noi suntem templul Duhului Sfânt. Cum suntem din această cauză (v. 17)?  ____________________

 

23. Citiți Romani 8:9-11

 

            a) Ce ne eliberează de sub controlul firii noastre păcătoase și ne face ai lui Cristos (v. 9)? ____________________________________________________________

                                                       

            b) Poate cineva să nu aibă Duhul Sfânt în el și totuși să fie mântuit (v. 9) __________

              

 

     Duhul Sfânt vine să locuiască în credincios în momentul în care acesta își pune încrederea în Isus Cristos.

 

            c) Ce dă Duhul Sfânt spiritului nostru (v. 10)?__________________________

                                                                      

            d) Ce va face Duhul Sfânt cu trupurile noastre muritoare (v. 11) _________________

 

 

     Deci Duhul Sfânt, locuind în noi, nu numai că ne dă viață spirituală acum, ci noi avem deasemenea promisiunea că într-o zi vom fi înviați într-un trup de slavă, în același fel în care Duhul Sfânt L-a înviat pe Isus.

 

24. Nu numai că Duhul Sfânt aduce o renaștere spirituală și vine să locuiască în cel care își pune încrederea în IsusCristos, ci El mai face încă ceva pentru credincios. Citiți 1Corinteni 12:12,13.

_____________________________________________

 

Cuvântul "a boteza" înseamnă plasarea unei persoane sau  lucru  într-un mediu nou, sau în unitate cu altceva, pentru a-i schimba condiția sau relația sa cu vechiul mediu. În momentul în care ne-am încrezut în Isus Cristos, Duhul Sfânt ne plasează în trupul lui Cristos, care este alcătuit din toți cei care cred în El și al cărui cap este El. Semnul botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi cerești care sânt date de către Duhul Sfânt după cum voiește Duhul Sfânt. Când cineva vorbește în alte limbi este perfect conștient de ce se întâmplă în jurul lui aude, vede, simte cu aceleași simțuri și vorbirea poate fi oprită de către cel care vorbește dar nu poate fi comandată. Duhul este supus. Or dacă cineva este posedat nu poate face nimic cu voia lui. Limba lui și gura vorbesc tainele lui Dumnezeu, vorbește el și cu Dumnezeu după cum îi dă duhul să vorbească.

Deci botezul în apă este o mărturisire a ta că crezi în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar botezul cu Duhul Sfânt este când mărturisește Isus înaintea Tatălui pentru tine. Vorbirea în alte limbi este semnul Botezului cu Duhul Sfânt și nu cum se fac tot felul de interpretări de a fi posedat de către duhuri rele, fals, de aceia va judeca Isus lumea de necredință. A nega botezul cu Duhul Sfânt și semnul, vorbirea în limbi, este negarea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos.

 

Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoșa.” Marcu 16: 17-18

Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui Dar el mi-a zis: „Ferește-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.”) Apocalipsa 19:10

 

25. Cum descrie Galateni 3:27 botezul? _________________________________________     

 

     Duhul Sfânt botează sau îl plasează pe credincios într-o uniune vitală cu Capul acestui Trup, Isus Cristos.

 

26. Identitatea noastră în Cristos este mai adânc explicată în Romani 6:1-11.

 

            a) Conform versetului 3 cum suntem noi identificați cu Cristos? ______________________

 

            b) Cine a fost identificat cu Cristos în moartea Sa (v.6)? ___________________________

 

                  c) Pentru că noi suntem identificați cu Cristos și în învierea Sa, ce posibilitate ne dă acest fapt

               (v.4)? ______________________________________________________     

                    

 

     Botezul Duhului Sfânt în Cristos ne-a eliberat din sclavia păcatului (condiția noastră precedentă) și acum viața Lui a devenit viața noastră - viața după înviere. Suntem acum uniți cu Cristos Isus în învierea Lui.

 

27. O altă lucrare a Duhului Sfânt în viața credinciosului ne este arătată în Efeseni 1:13,14 și 4:30.

 

            a) După ce am crezut evanghelia, ce a făcut Duhul Sfânt cu noi (1:13; 4:30)?    

                _____________________________________  

 

                          b) Cine este sigiliul? ________________________________

 

     Cuvântul "pecetluit" are aici trei semnificații. Prima este cea de proprietate. Când un Împărat își pune sigiliul pe ceva, acesta imprimă ceva special care să arate că el este proprietarul. În același fel, Dumnezeu ne-a ștampilat cu sigiliul Său de proprietate, Duhul Sfânt. Acum noi Îi aparținem. A doua semnificație a cuvântului "pecetluit" este aceea de securitate. Odată pus asupra noastră, sigiliul lui Dumnezeu nu mai poate fi rupt. Putem fi siguri de mântuirea noastră, știind că Duhul Sfânt, sigiliul lui Dumnezeu, locuiește în noi. A treia semnificație este aceea de destinație. Acest aspect poate fi văzut în 1:14 și 4:30.

 

            c) Duhul Sfânt este dat ca o arvună (sau avans) a moștenirii noastre, care este  _______

              _______________________________________(completați)

 

     Putem avea siguranța că într-o zi, când Cristos se va reîntoarce, mântuirea noastră va fi deplină datorită pecetluirii cu Duhul Sfânt.

 

     În continuare vom vorbi despre lucrările Duhului Sfânt care implică:

1)                  producerea unui caracter asemenea lui Cristos în credincios și

2) înzestrarea credinciosului pentru slujire.

 

28. Citiți Efeseni 5:18. Care este porunca dată nouă cu privire la Duhul Sfânt? _____________

       ____________________________________

 

     Umplerea cu Duhul Sfânt nu trebuie luată ca umplere a unui recipient cu o substanță. Nu aceasta este ideea din textul grec. Inima unui Creștin este un recipient care trebuie golit de poftele firii pământești pentru a fi umplută de Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt se referă la controlul Lui asupra credinciosului. Aceasta nu se întâmplă în mod automat în momentul care credem în Isus Cristos, așa cum se întâmplă cu faptul că El vine să locuiască în credincios. Mai întâi avem nevoie de dorința  ca El să ne controleze; după aceea ne supunem controlului Său și, în fine, ne încredem în El să producă în noi viața plăcută lui Dumnezeu. A fi umplut este înzestrarea divină a unui Creștin care are ca rezultat o viață asemenea lui Cristos. Este lucrarea Lui, nu a noastră. Exprimarea exterioară a lui Cristos este lucrarea Duhului Sfânt. Trebuie să recunoaștem aceasta și să ne încredem în Duhul Sfânt că o va face.

      Textul grec din Efeseni 5:18 poate fi tradus ca "continuați să fiți umpluți...". Cu alte cuvinte, ar trebui să fie o umplere continuă, o continuă supunere la controlul Său și o înzestrare continuă pentru a trăi viața asemenea lui Cristos. Această umplere continuă este necesară unei vieți Creștine normale, nu numai pentru lucrările "importante" cum ar fi predicatul și învățătura.

 

29.Citiți Fapte 6:1-4. Pentru ce "însărcinare obișnuită" era necesar ca cei care o îndeplineau să fie umpluți cu Duhul Sfânt? ____________________________________________________

 

     Orice facem, ni se spune în Coloseni 3:23, trebuie să facem ca pentru Domnul. Și trebuie să recunoaștem că în toate lucrurile avem nevoie de înzestrarea Duhului Sfânt, oricât de neînsemnată ni s-ar părea însărcinarea.

 

30. În Fapte 2:1-4 citim despre ziua Cincizecimii, când apostolii lui Isus au fost umpluți cu Duhul Sfânt.         Conform cu Fapte 1:8, pentru ce lucrare le-a spus Isus că îi va înzestra Duhul Sfânt?

      ______________________________________________________

                                                 

 

     Nu uitați, este lucrarea Duhului Sfânt de a mărturisi despre Isus Cristos. Și o cale prin care El face acest lucru, sunt acei credincioși care Îi sunt supuși.

 

31. Cum este această supunere față de Duhul Sfânt descrisă în Galateni 5:16? _____________

       ________________________________________________

 

32. Dacă ne supunem Lui și depindem de Duhul Sfânt, la ce nu vom mai fi supuși?

      ______________________________________________________

 

33. Conform versetelor 22 și 23, care va fi rezultatul supunerii controlului Duhului Sfânt?

      __________________________________________________

                                         

 

Aceste fructe sunt însumate într-un caracter asemenea lui Cristos evident în viața credinciosului.

 

34. O altă lucrare a Duhului Sfânt în viața credinciosului o găsim în Ioan 16:13-15. Care este?

      __________________________________________________                                      

 

35. Citiți 1Corinteni 2:9-13. Conform acestor versete, ce ne-a revelat Dumnezeu prin Duhul Său? (v. 9, 12) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

    Credinciosul, care acum are Duhul Sfânt în el, poate să înțeleagă lucrurile de la Dumnezeu. Adevărurile scrise în paginile Bibliei au devenit acum mai clare nouă, pentru că Duhul Sfânt ni le revelează. El ne conduce acum prin întregul adevăr.

 

     Un alt fel în care Duhul Sfânt lucrează în viața credinciosului este dezbătut în capitolele 12-14 din prima scrisoare a lui Pavel către biserica din Corint. El vorbește despre trupul lui Cristos (biserica) și cum acesta este comparabil cu trupul nostru fizic, în care fiecare membru (mădular) este important pentru că i s-a dat să îndeplinească o funcție specifică. Și restul trupului este dependent de felul în care fiecare membru își îndeplinește functia specifică. Același lucru se întâmplă și în trupul spiritual al lui Cristos.

 

36. Care este sursa funcționării fiecărui membru al trupului  lui Cristos (1Corinteni 12:11)?

      ________________________________________________________________

 

37. În versetul 7 din 1Corinteni 12, care se spune că este scopul acestor daruri și slujbe?

      _____________________________________________________

 

     Pavel dezvoltă această afirmație în Efeseni 4:11-16. Aceste daruri ne sunt date ca prin ele și prin folosirea lor în biserică, întreaga biserică să fie echipată să ducă la bun sfârșit munca de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu. Rezultatul ar trebui să fie unitate în trupul lui Cristos, o cunoaștere mai adâncă a lui Cristos, maturitate spirituală și dragoste.

 

     Darurile care sunt înșirate în cele două pasaje de mai sus nu epuizează lista. Altele sunt descrise în Romani 12:6-8 și de-a lungul întregului Nou Testament.

 

             Ultima mențiune pe care o facem despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului o întâlnim în Romani 8:26,27.

 

38. Ce face Duhul Sfânt pentru credincios, conform acestor versete? ___________________

      __________________________________________________________

 

     Duhul Sfânt îl ajută pe credincios în rugăciune, pentru că nu întotdeauna știm să ne rugăm în voia lui Dumnezeu.

 

     Am văzut deci care sunt minunatele și importantele lucrări ale Duhului Sfânt în viața celui care își pune credința în Isus Cristos. Duhul Sfânt face ca acea persoană, care era moartă spiritual, să vină la viață. El, totodată, locuiește în fiecare credincios, biruind prin puterea Sa păcatul din cei care se supun Lui și se bazează pe El să facă acest lucru. Am văzut, deasemenea, că Duhul Sfânt ne botează în Cristos, făcându-ne membri ai trupului Lui (biserica), al cărui cap este El. Am văzut că acest botez, care survine în momentul rugăciunii stăruitoare cu credință, ne identifică cu Isus Cristos în moartea, îngroparea și învierea Sa. Vechiul nostru eu a fost crucificat cu El și am fost înviați cu El pentru a experimenta noua Lui viață. Deasemenea, Duhul Sfânt ne sigilează, sigiliu care ne asigură mântuirea prin Cristos și faptul că Îi aparținem și ne garantează învierea. Suntem, totodată, îndemnați să fim umpluți cu Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă să ne supunem controlului Lui pentru a putea produce în noi viața lui Isus Cristos. În acest fel noi devenim martori ai lui Cristos în fața lumii. Duhul Sfânt ne dă și înțelegerea spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut că Duhul Sfânt dă daruri credincioșilor pentru a-i echipa pentru lucrarea pe care El o are pentru fiecare membru, în așa fel încât biserica să crească mereu în maturitatea spirituală. Și, în fine, am văzut că Duhul Sfânt ne asistă în rugăciune.

     Este clar, în lumina acestor lucruri, cât de important este Duhul Sfânt în viața credinciosului. Cu toate acestea, El niciodată nu atrage atenția asupra Sa, ci, dimpotrivă, scopul Său este de a sta, în cele din urmă, ca mărturie despre Isus Cristos.

 

     Sperăm că acest caiet v-a fost de folos pentru înțelegerea Duhului Sfânt și a lucrării Sale. Dorința noastră este ca toți să creștem în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Cristos și sperăm că aceste caiete vor ajuta la echiparea Creștinul pentru lucrarea de slujire, întru zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:12)

 

 

 

 

RĂSPUNSURI

 

1. Sfătuitor/Mângâietor

2. El

3. a. cunoștință b. voință c. minte

4. a. vorbește b. mijlocește c. cheamă oamenii pentru slujire

    d. învață e.călăuzește

5. a. poate fi întristat b. poate fi insultat c. poate fi mințit

    d. poate fi hulit e. poate întâmpina împotrivire

6.a.  Duhul Sfânt b. Dumnezeu

7.a. etern b. omniprezent c. omnipotent d. omniscient  e. adevăr

8. a. creația  b. nașterea din nou  c. învierea d. inspirația divină  e. încarnarea lui Isus Cristos  

9. creația    

10. păcatul, neprihănirea și judecata

11. mărturisește despre Isus Cristos

12. Duhul Sfânt

13. ale Duhului Sfânt

14. Mesia era descendentul uman al lui David și în același timp Domn divin

15. toată

16. El a fost zămislit în trup de către Duhul Sfânt

17. Cristos a fost uns de Duhul Sfânt

18. era umplut și condus de Duhul Sfânt

19. învierea lui Isus Cristos

20. a. nașterea din nou spirituală  b. intrarea în împărăția lui Dumnezeu

21. în mine

22. sfinți

23.a. Duhul Sfânt care locuiește în noi  b. nu c. viață  d. le va învia

24. botează credinciosul în trupul lui Cristos

25. botezați în Cristos/ îmbrăcați cu Cristos

26.a. în moartea Sa b. vechiul eu c. să trăim o viață nouă

27.a. ne-a pecetluit în Cristos b. Duhul Sfânt

     c. răscumpărarea a ceea  ce aparține lui Dumnezeu.

28. să fim plini de Duh

29. servirea la mese

30. să fie martorii Lui

31. umblare în Duh

32. poftelor cărnii

33. El își va produce fructele în noi

34. ne călăuzește prin întreg adevărul

35.  tot ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc; lucrurile care ne-au fost date fără plată de către Dumnezeu

36. Duhul Sfânt

37. spre folosul altora

38. mijlocește